středa 26. dubna 2017Odvolání  proti  nepřijetí   na SŠ

Pro vycházející žáky
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit negativní rozhodnutí o přijetí.
Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dní od doručení rozhodnutí. Lhůta tří pracovních dní je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty, odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, doporučujeme ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou.
Dodržení této lhůty stanovené pro podání odvolání je naprosto nezbytné, protože opožděně podané odvolání by musel ředitel školy zamítnout.
Ředitel školy může o odvolání rozhodnout sám v tzv. autoremeduře, to znamená, že odvolání v plném rozsahu vyhoví (zruší rozhodnutí o nepřijetí a rozhodne o přijetí uchazeče). Pokud však ředitel odvolání nevyhoví, musí ho předat do 30 dnů k rozhodnutí nadřízenému orgánu – krajskému úřadu.
Výše uvedený postup týkající se odvolání, se uplatní u škol zřizovaných státem, krajem nebo obcí. V případě, že se budete chtít odvolat proti rozhodnutí soukromé střední školy, je třeba se seznámit s postupem stanoveným onou konkrétní školou – soukromé střední školy postupují při vyřizovaní odvolání podle vnitřního předpisu školy.
Na odvolání není formulář, podává se volnou formou, nutné je uvést důležité údaje (jméno žáka, název školy, název oboru, podpisy zákonného zástupce a žáka) a důvody proč se odvolání podává.
Jako návod vám uvádím 2 možnosti předloh. Většina SŠ má na svých webových stránkách tyto návody také uvedeny.
  1. Vzor odvolání
Ředitelství SŠ nebo SOU
Adresa školy, odkud přišlo rozhodnutí
V________________ dne ____________
Věc: Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ
Odvoláváme se proti rozhodnutí ředitele název školy o nepřijetí syna / dcery jméno, příjmení, datum narození, bytem ze dne _______________ na střední školastudijní obor.
Proti tomuto rozhodnutí podáváme v zákonné lhůtě odvolání a uvádíme následující důvody:
(uvést důvody pro změnu rozhodnutí, např.)
Syn / dcera vykonal(a) a přijímací zkoušku, po dobu školní docházky měl např. výborný prospěch, trvalý zájem o ... , prospěch v průměru, zájmovou činnost zaměřená na daný obor, o zvolený studijní obor má trvalý zájem, aktivně pracoval v zájmovém kroužku se zařazením atd.
Žádáme znovu o zvážení možnosti přijetí.
Děkujeme za vyřízení
Jméno a příjmení zákonných zástupců,
adresa bydliště uvedená na přihlášce
podpisy zákonných zástupců

  1. VZOR ODVOLÁNÍ:
(název školy)
(adresa školy)
_____________________
k rukám ředitele školy
uchazeč: (jméno uchazeče)
(rodné číslo, datum narození)
(adresa)
(dále jen „uchazeč“)
(jméno zákonného zástupce)
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení
Vážená paní ředitelko/ Vážený pane řediteli
Dne (datum doručení) nám bylo doručeno rozhodnutí ze dne (datum rozhodnutí) o nepřijetí ke studiu na vaší škole.
Proti tomuto rozhodnutí podávám v zastoupení svého syna/dcery (jméno uchazeče) odvolání, neboť jsem přesvědčen/a, že splnil/a veškeré podmínky pro přijetí na Vaši školu. Jeho/její zájem o studium na Vaší škole stále trvá. Domnívám se, že ne všichni přijatí uchazeči potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku a proto nepřijetí z kapacitních důvodů v našem případě nadále neexistuje.
Žádám, abyste v rámci autoremedury rozhodl o změně Vašeho rozhodnutí a přijal mé dítě (jméno uchazeče) ke studiu na Vaší škole.
V případě, že v rámci autoremedury nerozhodnete kladně, žádám, aby rozhodl odvolací orgán.
S pozdravem,
V (místo) dne (datum)
……………………..

(podpis uchazeče, resp. zákonného zástupce)

www.borovskeho.cz/prijimacky/vzor_odvolani.pdf

úterý 25. dubna 2017

Jak dále v přijímacím řízení?


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 28. dubna 2017 pod registračním číslem žáka na internetových stránkách střední školy a ve střední škole.
Domů doporučeně vám přijde rozhodnutí pouze v případě nepřijetí žáka.

Potvrzení střední školy je třeba potvrdit zápisovým lístkem, který máte od konce února doma.
Co nejdříve ( do osmi dnů, nejlépe osobně na sekretariát střední školy).

Odvolání se podává do tří pracovních dnů řediteli střední školy, ten jej postoupí krajskému úřadu a ten rozhodne.
Pokud podáváte odvolání, potvrďte druhou školu zápisovým lístkem a v případě kladného vyřízení odvolání můžete zápisový lístek přenést na druhou školu.

Na stránkách krajského úřadu a na stránkách jednotlivých středních škol budou informace, zda se koná druhé kolo přijímacího řízení.
Pokud budete mít o další školy zájem, vytisknu vám přihlášky.

Pokud budete potřebovat pomoci s odvoláním nebo další informace, kontaktujte mě na tel. čísle 731769219 nebo na e-mailu vykydalova.sarka@seznam.cz.

pátek 17. února 2017

Zápisový lístek na střední školu 

Přijďte si osobně do školy ( ředitelna nebo sborovna - výchovný poradce) pro zápisový lístek na střední školu.
Zápisové lístky budeme vydávat:
pondělí 20.2.2017     7 - 16 hodin
úterý     21.2.2017     7 - 16 hodin

Pokud v tuto dobu nemůžete, zavolejte mi na číslo 731 769 219 a domluvíme se.

                                                                            Š. Vykydalová, výchovný poradce

pondělí 30. ledna 2017

Zpráva pro rodiče vycházejících žáků

Vážení rodiče, právě vyplňujete přihlášky „nanečisto“, které potřebuji mít nejpozději ve čtvrtek 2. února 2017.
Podle nich vám natisknu přihlášky a pošlu příští týden po vašich dětech.
Zjistěte si, zda je potřeba lékařský posudek ( z Atlasu školství nebo z internetové stránky školy. Vytiskněte ( nebo vytisknu ve škole) a nechte potvrdit dětským lékařem.
Přihlášky odešlete do konce února na střední školy ( každou zvlášť).
Doplňte:
-          termín přijímací zkoušky (12.4. nebo 19.4.)
-          podpisy
Přiložte, pokud je potřeba:

-          lékařský posudek, zprávu z PPP, další doklady o talentu žáka.
                                                                                                               Š.Vykydalováčtvrtek 24. listopadu 2016

Vzpomínka na 17. listopad

V pátek 18. listopadu jsme si s žáky šesté, sedmé a osmé třídy připomněli události
 17. listopadu roku 1939 a roku 1989.
Shlédli jsme krátké filmy, poslechli písničky a viděli krátké pásmo žáků osmé třídy.

Soutěž Co vím a co dovedu

V pondělí 21. listopadu se osm žáků devátých tříd zúčastnilo na gymnáziu v Orlové soutěže
Co vím a co dovedu.
Soutěžilo se v jedenácti disciplínách - předmětech- (viz přehledná výsledková tabulka).
V konkurenci deseti základních škol jsme vyhráli!
Udělali jste nám radost!
Více na:
http://www.goa-orlova.cz/vysledky-souteze-co-vim-a-co-dovedu-pro-zaky-9-trid-zs/
středa 9. listopadu 2016

Vyhláška o přijímacím řízení na střední školy

Vyhláška ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
Celé znění vyhlášky publikované MŠMT najdete zde:
Vypsala jsem zjednodušeně nejdůležitější věci:
Přihláška
Obsahuje    1. vysvědčení z 8. a 9. třídy – na druhé straně
                     2. lékařský posudek – pokud vyžaduje střední škola ( formuláře nechat potvrdit u
                                                            dorostového lékaře
                     3. doporučení školského poradenského zařízení – pokud je žák se speciálními
                                                             Vzdělávacími potřebami
Pozvánka k přijímací zkoušce
-          obsahuje kritéria přijímacího řízení, seznam pomůcek
-          obdržíte domů nejpozději 14 dní před konáním zkoušky
Přijímací zkouška
Školní přijímací zkouška – vytvoří škola (u soukromých středních škol).
Jednotná zkouška – písemné testy – na všechny studijní obory s maturitou.
                                   Testové úlohy – s nabídkou odpovědí nebo otevřené s postupem řešení.
Český jazyk – 60 minut, matematika – 70 minut, do záznamových archů, SŠ předá do Centra.
Další kola přijímacího řízení
-          do více škol, v přihlášce uvedena vždy jedna škola.
Úprava podmínek uchazečům s SVP
-          ředitel SŠ upraví podle doporučení PPP.
Zveřejňování výsledků
Ředitel zveřejní na přístupném místě ve škole a internetem pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení pod registračním číslem (přiděleno nejpozději v den přijímací zkoušky).
Odvolací řízení
Podává se řediteli SŠ, ten postoupí krajskému úřadu.
Zápisový lístek
Vydává základní škola zákonnému zástupci uchazeče pod registračním číslem.

Podání přihlášek
1.      kolo: do 30.11.2016 – obory s talentovou zkouškou
          do 1.3.2017 na obory bez talentové zkoušky
                        na obě přihlášky se íší SŠ ve stejném pořadí
      další kola: neomezený počet přihlášek, na každé přihlášce jedna SŠ